PIN-200

PIN005-200

 • Loại mực : Lỏng
 • Vỏ : Nhựa (PP)
 • Kích thước / Trọng lượng : 1.05 cm x 1.29 cm x 13.85 cm / 8.7 g

black

point-005

PIN01-200

 • Loại mực : Lỏng
 • Vỏ : Nhựa (PP)
 • Kích thước / Trọng lượng : 1.05 cm x 1.29 cm x 13.85 cm / 8.7 g

point-01

PIN02-200

 • Loại mực : Lỏng
 • Vỏ : Nhựa (PP)
 • Kích thước / Trọng lượng : 1.05 cm x 1.29 cm x 13.85 cm / 8.7 g

point-02

PIN03-200

 • Loại mực : Lỏng
 • Vỏ : Nhựa (PP)
 • Kích thước / Trọng lượng : 1.05 cm x 1.29 cm x 13.85 cm / 8.7 g

point-03

PIN04-200

 • Loại mực : Lỏng
 • Vỏ : Nhựa (PP)
 • Kích thước / Trọng lượng : 1.05 cm x 1.29 cm x 13.85 cm / 8.7 g

point-04

PIN05-200

 • Loại mực : Lỏng
 • Vỏ : Nhựa (PP)
 • Kích thước / Trọng lượng : 1.05 cm x 1.29 cm x 13.85 cm / 8.7 g

point-05

PIN08-200

 • Loại mực : Lỏng
 • Vỏ : Nhựa (PP)
 • Kích thước / Trọng lượng : 1.05 cm x 1.29 cm x 13.85 cm / 8.7 g

point-08